Valprocess och stadgar

SUV Styrelse 2018

*

HUR GÅR VALPROCESSEN TILL?

Senioruniversitetets styrelse består av elva ledamöter, som väljs vid föreningens årsmöte i februari. Styrelsen väljs efter förslag av valberedningen, som består av tre personer, och beslutas vid årsmötet. Valberedningen tar kontakt och talar med kandidaterna i förväg och målet är att få en så balanserad könsfördelning som möjligt.

Ordförande väljs på årsmötet för en ettårsperiod och övriga ledamöter väljs för två år. Inom styrelsen utses sedan vid ett konstituerande möte vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen träffas och har möte var fjortonde dag. Detta kan ses som ofta men med tanke på SUV:s omfattning är det nödvändigt med så täta styrelsemöten.

Vill du sitta i styrelsen? Kontakta valberedningen samt visa stort intresse för verksamheten och kom med goda förslag på aktiviteter och förbättringar. Det är också en god merit om man är aktivt närvarande på föreningens medlemsmöten som inträffar en gång i månaden.

STADGAR

Dessa stadgar är beslutade resp. reviderade 2005-09-13, 2006-02-14, 2011-02-08, 2014-02-11 samt 2015-02-10.

§ 1. Namn och säte
Föreningens namn är Senioruniversitetet Växjö (SUV).
Föreningen är politiskt, fackligt och religiöst oberoende.
Föreningens säte är Växjö.

§ 2. Ändamål
Föreningens ändamål är att tillvarata och stimulera medlemmarnas sociala, kulturella och vetenskapliga intressen genom verksamhet i form av föreläsningar och studiecirklar, konsert- och teaterbesök, studieresor, studiebesök mm.

§ 3. Medlemskap
Rätt till medlemskap har seniorer. Även make eller sambo till medlem kan beviljas medlemskap.
För medlemskap krävs inga formella meriter.
Medlemskap erhålles när inbetalning av fastställd medlemsavgift är registrerad som betald.
Medlem, som inte uppträder i enlighet med stadgarnas andemening eller enligt vedertaget umgängessätt, kan av en enig styrelse, efter samtal med vederbörande, avstängas från SUV:s verksamhet

§ 4. Årsmöte
Ordinarie årsmöte skall hållas varje år före februari månads utgång. Skriftlig kallelse till årsmötet med förslag till dagordning skall vara medlemmarna tillhanda senast den 1 januari.
Vid årsmötet skall bl a följande ärenden förekomma:
– mötets utlysande och fastställande av dagordning
– val av mötesfunktionärer (ordförande, sekreterare samt två justeringspersoner)
– behandling av styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning
– revisorernas berättelse
– frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
– behandling av styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan
– fastställande av årsavgift för nästföljande år
– behandling av inkomna motioner samt av förslag från styrelsen
– val av ordförande på ett år
– val av styrelseledamöter enligt stadgarna
– val av två revisorer och en ersättare på ett år
– val av valberedning
Vid omröstning har varje närvarande medlem en röst.
Närvarande medlem som senast 30 dagar före årsmötet erlagt medlemsavgift har rösträtt. Rösträtten är personlig och kan ej utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt.
Beslut fattas med acklamation eller, om så begärs, efter votering. Vid begäran om votering används handuppräckning. Vid personval sker dock sluten omröstning om beslut ej tagits genom acklamation. Beslut på årsmötet fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller det förslag som biträds av ordförande för mötet.

Extra årsmöte skall utlysas om styrelse, revisor eller en majoritet av medlemmarna så begär.
Kallelse med ärendelista skall vara medlemmarna tillhanda senast tre veckor i förväg.

§ 5. Motioner
Motion skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 november året före årsmötet.
Styrelsens yttrande publiceras på SUV:s hemsida snarast efter justerat beslut. Om det är praktiskt möjligt att bifoga styrelsens yttrande till årsmöteskallelsen göres även detta detta.

§ 6. Styrelse
Styrelsen leder föreningens verksamhet i enlighet med stadgar och årsmötesbeslut samt ansvarar för dess ekonomi och för intern och extern information.
Styrelsen, som väljs av årsmötet, består av ordförande och tio ledamöter.
Ordförande utses på ett år. Övriga styrelseledamöter utses på två år på så sätt att fem står i tur att avgå vid varje ordinarie årsmöte.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.
Styrelsen är beslutsför när minst fem styrelseledamöter, bland dem ordförande eller vice ordförande, är närvarande.
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 7. Firmateckning
Föreningens firma tecknas på sätt som styrelsen beslutar.

§ 8. Räkenskapsår och revision
Räkenskapsåret omfattar kalenderår.
Revisorerna skall beredas tillfälle att fortlöpande granska verksamheten genom protokoll och andra relevanta handlingar.
Det åligger kassören och styrelsen att senast den 31 januari ställa de samlade räkenskaperna inklusive alla verifikationer samt resultat- och balansräkning till revisorernas förfogande.
Revisorerna skall avge revisionsrapport till årsmötet.

§ 9. Valberedning
Årsmötet väljer för ett år i taget en valberedning bestående av tre personer, varav en sammankallande, för att förbereda valen vid nästa årsmöte.

§ 10. Stadgeändring
För ändring av föreningens stadgar krävs beslut av ordinarie årsmöte med minst två tredjedels majoritet av de närvarande.

§ 11. Upplösning
För upplösning av föreningen krävs beslut av två årsmöten, varav minst ett ordinarie.
Beslut om upplösning skall fattas med minst två tredjedels majoritet av de närvarande vid vardera årsmötet.
Styrelsen skall vid obestånd aktualisera frågan om föreningens upplösning.
Vid upplösning skall föreningens eventuella tillgångar disponeras av årsmötet på sätt som är förenligt med föreningens ändamål.