Historia – Paul Löfgren – 2018-11-05

Roms uppgång och fall – Paul Löfgren

-*-

Legenden säger att staden Rom bildades år 753 f Kr på sju kullar vid Tibern. Då var det etruskerna som styrde och ställde i området men så småningom skulle romarna ta över och romarriket skulle komma att vara i ungefär 1 000 år. Den tidsrymden kan delas upp i tre perioder: Konungatiden, republikens tid (fram till år 0 ungefär) och därefter kejsartiden.

Roms övertagande av ”hela världen” började lite stillsamt med erövrandet av den Apenninska halvön. Armén bestod då av 2 legioner à ca 5 000 man. Det var en mycket effektiv armé. Den bestod inte av legosoldater utan av lantbrukare som gjorde en form av värnplikt. Den kallades för ”den lyckliga armén”, även om disciplinen var hård. Soldaterna var tränade för krig och starka fysiskt tack vare ett evigt grävande. Ibland blev det en väg fast det kunde också grävas bara för grävandets egen skull och för att det var bra för muskelmassan.

-*-

-*-

Arméns styrka hade förstås stor betydelse men även det diplomatiska kunnandet hos romarna underlättade expansionen. ”Söndra och härska” var en framgångsrik metod. Genom att ge olika förmåner till skilda grupper, motverkade romarna uppror.

Efter erövrandet av Apenninska halvön stod Medelhavsområdet näst i tur. Här var Kartago en stark motståndare som hade stort inflytande i området. ”Romarna kunde inte ens tvätta fötterna i Medelhavet utan att fråga Kartago om lov”. Romarna insåg att det inte räckte med en armé, det behövdes en flotta också. Det är under den här perioden, med de puniska krigen, som kända historiska personer dyker upp: Hannibal, som marscherade över Alperna med 60 000 man och skrämde slag på romarna med sina elefanter, och Pyrrhus (”En sådan seger till, och jag är förlorad”).

-*-

-*-

Det tredje puniska kriget tog slut 146 f Kr. Då förstördes Kartago och romarna hade kontroll över Medelhavet. Därmed var det dock inte slut på bekymren: Slaven Spartacus samlade 70 000 man och startade ett krig mot staten. Det pågick i två år och tog mycket kraft. Armén var också i behov av att reformeras. Nu räckte det inte med ”eget folk” utan legoknektar anställdes samtidigt som antalet legioner ökades till ett 50-tal. Att kämpa för ära plikt gällde inte längre utan nu var det pengarna som styrde soldaternas lojalitet.

Ett triumvirat skulle rädda Romarriket. Det bestod av generalen Pompejus, den rike Crassus och Julius Caesar. Den sistnämnde hade den stora armén med sig och han hade det gott ställt men han begick misstaget att våldföra sig på de romerska traditionerna och utnämnde sig till envåldshärskare. Det var inte populärt! Han avskyddes av senaten och fick plikta med sitt liv. Mördarna trodde att de hade folkets stöd men så var alls icke fallet.

-*-

-*-

Nästa triumvirat bestod av Marcus Antonius, Lepidus och Ceasars son Octavianus. Efter maktkamper herrarna emellan, blev Octavianus den store statsmannen Augustus. Denna tid kallas Pax Romanum och även De lyckliga åren. Romarna hade ett maktmonopol, staten delade ut spannmål och jord och folket bjöds på skådespel i form av gladiatorspel och hästkapplöpningar. Badhusen var imponerande och försörjdes med vatten från akvedukterna (bara i Italien fanns 500 km). Vägnätet byggdes ut, främst för militären men det nyttjades förstås även för handel.

-*-

-*-

När Augustus dör år 14 e Kr kräver systemet att en stark man leder verksamheten. Det går ganska bra med Vespasianus, som bygger Colosseum, Trianus och Hadrianus (han med muren mellan England och Skottland). Marcus Aurelius gör också bra ifrån sig men sen går det utgör med ett antal ”soldatkejsare” och några av historiens största dårar (fast man ska komma ihåg att många av beskrivningarna har skrivits av deras motståndare).

-*-

-*-

Varför föll då Romarriket? Paul lyfte fram sex tänkbara förklaringar:

  • Kristendomen: Kejsarens makt undergrävdes av budet att den kristne bara fick ha en gud.
  • Sedeslösheten: Att kämpa för plikt och ära genom uppoffring försvann.
  • Ekonomin: Efter Augustus drabbades riket av en alltmer tilltagande inflation.
  • Gränsbevakningen tog stora resurser i anspråk och det var lite si och så med lojaliteten hos dem som skulle vakta gränsen.
  • Förgiftning: Varje soldat hade rätt till 2 liter surt vin per dag. För att söta vinet användes bly vilket som bekant inte är nyttigt i det långa loppet.
  • Folkvandringarna: Goter och vandaler gjorde härjningståg i våg efter våg.

Det finns ett mycket stort antal teorier om varför Romarriket föll. Om du har någon ny och oprövad, finns det goda chanser för dig att bli professor i historia, avslutade Paul sitt intressanta och underhållande föredrag.

-*-

-*-

Text: KARSTEN NILSSON